תנאי שימוש – ME

בתוקף מ: ‏21 ביוני 2021

 1. מבוא
  1. השימוש באפליקציהME” (להלן: “היישומוןאוהשירות“) ניתן בהתאם לסעיפים הבאים ותנאי השימוש (להלן: “התנאים“) לרבות מדיניות הפרטיות של האפליקציה ועל פי כל דין שחל בעניין. על ידי שימוש ביישומון, אתה/את מאשר/ת שאתה/את מסכים/מה להיות מחויב לתנאים.
  2. תנאיי השימוש להלן לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהפך, ולשון זכר משמעה גם לשון נקבה ולהפך, לפי המקרה.
  3. השימוש ביישומון מוגבל למטרות חוקיות בלבד ומותר אך ורק לאותם אנשים או תאגידים המוסמכים על פי דין.
  4. מטרת תנאיי שימוש אלו היא להסדיר את היחסים בין מפעילת היישומון, החברה .N.F.O SOFTWARE DEVELOPMENT LTD מספר רישוי 515017382 (“המפעילה“) לבין כל אדם ו/או ישות המשתמשים ו/או ניגשים ליישומון או לשירותה של המפעילה. על ידי שימוש ביישומון, אתה מאשר שאתה מסכים להיות מחויב לתנאים. אם אינך מסכים לכל או לחלק מהתנאים, אנא צא מהיישומון והימנע מכל שימוש בה. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש שלך ביישומון אם לא תעמוד באחד מהתנאים או בכולם.
  5. התנאים קובעים את ההסדר של גישתך ליישומון ויחולו על כל שימוש שלך ביישומון, לרבות, אך לא רק, שימוש בנתונים, תוכן ושירותים ביישומון או קישורים למקורות מידע אחרים ולכל העברת נתונים ומהווה את הבסיס החוקי לכל אחת מפעולותיך ו/או תקשורתך במהלך כל שימוש ביישומון.
  6. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש שלך ביישומון אם לא תעמוד באחד או בכל התנאים ושומרת לעצמה את הזכות לעדכן את התנאים מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה מוקדמת. מובהר כי התנאים המחייבים יהיו התנאים הזמינים ביישומון בעת השימוש שלך ביישומון. לכן ולפני כל שימוש ביישומון, מומלץ לקרוא ביסודיות את התנאים ואת מדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים לכל התנאים או לחלקם, אנא הימנע מכל שימוש ביישומון.
  7. התנאים מהווים את ההסכם כולו בינך לבין המפעילה ומחלפים את כל ההסכמים, ההצעות או הייצוגים הקודמים, בכתב או בעל פה, הנוגעים לנושא. במקרה של סתירה או חוסר עקביות בין התנאים לבין כל תוכן המופיע ביישומון, יגברו הוראות התנאים העדכניים כפי שמופיעים ביישומון.
  8. מובהר כי המפעילה שומרת לעצמה את זכותה לשנות ו/או להפסיק את פעילות היישומון, באופן מלא או חלקי, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת או הסכמה ולא יהיו לך טענות כלשהן נגד המפעילה במקרה זה.
  9. השירות פעיל ונגיש בכל שעות היממה ובכל יום, וניתן להשתמש בו בכל עת. עם זאת, פעילות היישומון עלולה להיקטע מעת לעת עקב שגיאות שאינן בשליטת המפעילה ו/או מטעמי תחזוקה ו/או מכל סיבה אחרת, ולא יהיו לך טענות כלשהן נגד המפעילה במקרה זה.
  10. 1.10.אם יש לך שאלות בנוגע לתנאים ו/או למדיניות הפרטיות, ניתן לפנות למפעילה בדואל: help@me.app. מובהר כי פרטי הקשר של המפעילה וזמינות המפעילה כפופים לשינויים לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת או הסכמה ולא יהיו לך טענות כלשהן נגד המפעילה במקרה זה.
  11. 1.11.מובהר בזאת כי אתה מצהיר ומתחייב כי השימוש וההסתמכות על כל מידע המופיע ביישומון הינו באחריותך בלבד, ולא תהיה לך כל טענה כלפי המפעילה ו/או מי מטעמה במקרה של נזק שייגרם כתוצאה משימושך ביישומון ו/או ממידע שנחשפת אליו במהלך השימוש שלך בשירות.
  12. 1.12.מידע שהועלה ממשתמשים אחרים ביישומון, לרבות, אך לא רק, האופן שבו צדדים שלישיים מציינים אותך ברשימות אנשי הקשר שלהם ו/או שם המזהה (ID) נקבעים על ידי משתמשים אחרים, והמפעילה ו/או מי מטעמה אינם שולטים ו/או אינם אחראים לתוכן משתמש זה כהגדרתו במסמך זה, גם אם מידע זה הועבר באמצעות המפעילה. למען הסר ספק, המפעילה משמשת אך ורק כפלטפורמה המאפשרת למשתמשים, בין היתר, לנהל רשימות אנשי קשר, להגן מפני שיחות ספאם ולדעת כיצד משתמשים אחרים מציינים אותך ברשימת אנשי הקשר שלהם, והמפעילה אינה מתערבת במידע שהועלה על ידי צדדים שלישיים. וכל טענה שעשויה להיות לך בנוגע לפעילות של משתמשים אחרים צריכה להיות מופנית לצד שלישי כזה ולא למפעילה.
 1. הגדרות

תוכןפירושו היישומון, מידע על משתמשים אחרים אשר פרטיהם זמינים ביישומון, מיון ותצוגה של מידע וכל צורת המחשה אחרת לעיל.

שירותפירושו היישומון, חשבון המשתמש לרבות הוראותיו, מוצרים ושירותים קשורים אחרים, שירות תמיכה אישית אם סופק, וכל שינוי ו/או תיקון אחר מהאמור לעיל כפי שניתן שייעשה על ידי המפעילה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

חשבוןפירושו החשבון שנפתח עלידי ו/או על שמך ביישומון, לרבות הרשמתך לשירות או כל שימוש אחר בשירות מבלי ליצור חשבון.

שגיאות יישומוןפירושן כל הפרעה בזמינות היישומון מסיבות שאינן נשלטות ישירות עלידי המפעיל.

אתהאומשתמשיםפירושו, בין היתר, אנשים וישויות המורשים על ידי המפעילה להשתמש בשירות והעובדים שלך, יועצים, ספקי שירות, סוכנים ו/או צדדים שלישיים איתם יש לך עסקים.

הנתונים שלךפירושם כל הנתונים ו/או המידע בצורה אלקטרונית שאתה מספק או כפי שנאסף עלידי המפעילה ביישומון במהלך השימוש שלך ביישומון.

 1. על התנאים; מנוי
  1. תנאים אלה מהווים הסכם נפרד בינך לבין המפעילה. מובהר והוסכם בזאת כי המפעילה היא אך ורק פלטפורמה המאפשרת למשתמשים לנהל רשימות אנשי קשר, לדעת כיצד משתמשים אחרים מציינים את עצמם ברשימת אנשי הקשר שלהם ולכן לא תהיה לך כל חבות בגין כל הפרה של התנאים על ידי משתמשים אחרים, לרבות כל מחלוקת או פעולה משפטית בין הצדדים המשתמשים בשירות, ובמקרה של הפרה כלשהי על ידי משתמשים אחרים, כל הטענות שייתכן שיהיו לך צריכות להיות מופנות לצד מפר כזה ולא יהיו לך טענות ו/או דרישות נגד המפעילה.
  2. מובהר בזאת כי רק התנאים יחייבו את המפעילה. כל פרסום שעשוי להיות זמין ביישומון לא ייחשב כהמלצת המפעילה או כחוות דעתה לגבי נכונותם של תכני פרסום אלה.
  3. השימוש בתכונות מסוימות של היישומון, כפוף לתשלום דמי מנוי כמפורט להלן.
  4. על מנת להשתמש בחלק מהתכונות המסופקות על ידי המפעילה, על המשתמש להירשם כמנוי על ידי מסירת פרטים כפי שיתבקש על ידי המפעילה. מובהר כי המפעילה רשאית לשנות את כל הפרטים המבוקשים מהמשתמש בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי; והמפעילה שומרת לעצמה את זכויותיה לדחות בקשת מנוי ו/או לבטל תוכנית מנוי, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לספק סיבה או הסבר לכך.
  5. ניתן להירשם כמנוי לתוכניות מנוי במחירים המופיעים ביישומון. המפעילה רשאית לשנות את המחירים בכל עת וכן כל אחד מהשירותים לפי שיקול דעתה הבלעדי ולא יהיו לך טענות כלשהן נגד המפעילה במקרים כאלה.
  6. ההרשמה כפופה לעמלה כפי שהוחלט על ידי המפעילה מעת לעת. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להגדיל או להקטין עמלה זו כאמור ו/או לשנות את תוכניות המנוי הזמינות לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת. במקרה של ירידה בדמי המנוי, המשתמש לא יהיה זכאי להחזר ו/או הנחה ו/או כל הטבה או ניכוי אחרים, ולמשתמש לא יהיו טענות כלשהן נגד המפעילה במקרה זה.
  7. כל תוכנית מנוי תחודש באופן אוטומטי עד לביטול על ידי המשתמש, ובמקרה של הפחתה בדמי המנוי, המשתמש לא יהיה זכאי להחזר ו/או הנחה ו/או כל הטבה או ניכוי אחר, ולמשתמש לא יהיו כל טענות נגד המפעילה במקרה כזה.
  8. המשתמש ישלם או יבטל את המנוי שלו באמצעות Google Play ו/או App Store או כל שיטה אחרת כפי שנקבעה על ידי המפעילה.
  9. עוד מובהר כי המפעילה שומרת לעצמה את זכותה בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לשנות את דמי המנוי והשירותים שהיא מספקת ו/או להוסיף תכונות נוספות לשירות או לגרוע מהן ולמשתמש לא יהיו כל טענות נגד המפעילה במקרה זה.
  10. 3.10.המפעילה שומרת לעצמה את הזכויות לסגור את היישומון או כל חלק ממנו מכל סיבה שהיא בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי ולא יהיו לך תביעות כלשהן נגד המפעילה במקרה זה, והמשתמשים לא יהיו זכאים להחזר ו/או ניכוי תשלום ששולמו על ידם עבור השירותים.
  11. 3.11.כל מנוי הוא אישי ולא ניתן להעברה.
  12. 3.12.אם משתמש קונה מנוי ל-ios, המנוי לא יעבוד במידה והוא מחליף את המכשיר לאנדרואיד.
  13. 3.13.אם משתמש מעוניין לבטל את חבילת המנוי, הוא צריך לפנות ישירות אל אפל או גוגל:
   1. 3.13.1.אפלhttps://support.apple.com/he-il/HT202039
   2. 3.13.2.גוגלhttps://support.google.com/googleplay/answer/7018481
  14. 3.14.תשלום עבור חידוש אוטומטי של המנוי ל-Me PRO יחויב בחשבון iTunes/Google Play שלך במועד אישור הרכישה. ניתן לנהל את המנוי ולכבות את החידוש האוטומטי עלידי מעבר להגדרות החשבון במכשיר שלך. כדי להימנע מחידוש, עליך לבטל לפחות 24 שעות לפני סיום התקופה הנוכחית של המנוי. חשבונך יחויב בגין חידוש בתוך 24 שעות לפני תום התקופה הנוכחית.
  15. 3.15.המנוי ל-Me PRO הוא רציף ויחודש באופן אוטומטי בתום כל תקופת מנוי, אלא אם כן תבטל אותו. המשתמש יכול לכבות את החידוש האוטומטי באמצעות הגדרות חשבון ב Appstore / Google play לפחות 24 שעות לפני שהמנוי הנוכחי מגיע לסיומו. הביטול ייכנס לתוקף בסוף המנוי הנוכחי. שים לב שמחיקת היישומון מהמכשיר שלך אינה גורמת לביטול המנוי שלך. לקבלת מידע נוסף על ניהול המנוי שלך, תוכל/י לבקר בתמיכה של Apple בכתובת: תמיכה בחנות האפליקציות או בתמיכה של Google בכתובת: Google Play support. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת את התעריפים והרכיבים של תוכניות המנוי המוצעות, לפי שיקול דעתה הבלעדי. המפעילה תודיע למשתמשים על כוונתה לשנות או על ביצוע שינוי בתעריפי המנוי באמצעות הודעה ביישומון. במקרה שתשתמש/י ב-Apple, תתבקש הסכמתך לתעריף החדש, ללא הסכמתך, המנוי יושבת.
  16. 3.16.-בעת רכישת מנוי PRO באמצעות כרטיס אשראי דרך קישור חיצוני ולא מחנויות גוגל פליי או אפסטור עליכם לפנות אלינו ישירות עם אישור הרכישה ומספר הטלפון עליו המנוי צריך להיות מופעל. 
   ביטול עסקה ברכישה מכרטיס אשראי: הינו בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע”א 2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ”א 1981
   ניתן לעיין בקישורים הבאים: https://www.consumers.org.il/category/deal-annulment-regulations
   https://www.consumers.org.il/category/remote-deal-cancellation-guide10
   כתובת ליצירת קשר לעדכון מנוי, ביטול או לפרטים נוספים: help@me.app אשדוד
  17. 3.17.כל מידע המוצג למשתמש ו/או עלידי המשתמש הוא הדדי. לדוגמה, אם המשתמש בחר לאפשר הצגה של אנשי קשר משותפים, הוא יוכל לצפות באנשי קשר משותפים עם משתמשים אחרים שאיפשרו זאת. משתמש שבחר לכבות את האפשרות (בהגדרות הפרטיות באפליקציה) לא יוכל לראות אנשי קשר משותפים של משתמשים אחרים ומשתמשים אחרים לא יוכלו לראות אנשי הקשר המשותפים של המשתמש.
  18. 3.18.כיסוי המידע שעליו משתמשים אחרים הסתכלו בפרופיל המשתמש ו/או איש קשר שנמחק נשמר רטרואקטיבית.
  19. 3.19.כל מידע המשויך למשתמש ו/או נרשם על ידי המפעילה מרשימת אנשי הקשר של מנויים ו/או כל פרופיל של המשתמש שנוצר לפני שהמשתמש נרשם כמנוי לשירות, יהיה ניתן לשליטה על ידי המשתמש בעת ההרשמה לשירות. בעת ההרשמה לשירות המשתמש יוכל לעדכן ו/או לשנות ו/או למחוק מידע הניתן להצגה ציבורית המשויך לפרופיל המשתמש.
  20. 3.10.המשתמש יוכל לשנות את תצוגת שמו, כפי שמוצג כמשויך על ידי אנשי הקשר ברשימת אנשי הקשר שלהם. שינוי התצוגה של שמו, כפי שמוצג ברשימת אנשי הקשר שלהם, לא ישנה את שם המשתמש כפי שנרשם בפרטי הקשר של מנויים אחרים ברשימת אנשי הקשר שלו, אלא רק ישנה את תצוגת שמו עבור המשתמש עצמו בלבד.
  21. 3.21.המשתמש יוכל לשנות את תצוגת שמו כפי שיוצג למשתמשים אחרים כאשר יחפשו את מספר הטלפון של המשתמש, ע״י רישום לשירות היישומון ויצירת פרופיל ראשוני. במידה ומשתמש רוצה לשנות את שמו בהמשך למשהו שלא מוצג ברשימה המוצעת, הוא מוזמן לפנות אלינו help@me.app.
  22. 3.22.שם המשתמש כפי שנבחר על ידו והשם המוביל (השם שרוב משתמשי האפליקציה שמרו את המשתמש באנשי הקשר) הם חלק משירות זיהוי השיחה שיופיעו בשירותי המפעילה  ביישומון והשירותים הנלווים Me Web, Me Api, Me לעסקים.
 1. השימוש שלך ביישומון, חבות והגבלת חבות
  1. מובהר בזאת כי למפעילה אין שליטה על כל שימוש של משתמשים לרבות כל תוכן משתמש המועלה על ידי המשתמשים ואף אחד מהתכנים של המשתמשים כאמור לא ייחשב כחוות דעת, המלצה או ייעוץ של המפעילה לגבי התוכן הזמין ביישומון.
  2. על מנת להירשם לשירות ו/או להשתמש בו, המשתמש יכול להתחבר באמצעות חשבון Google/Facebook/Apple מהם מתקבל טוקן אישור כדי לאמת את ההתחברות שלך, בנוסף מהרשתות הנל, בעת התחברות ניתן יהיה לקבל שם, תמונת פרופיל וגיל שיוצגו בפרופיל המשתמש שלו, פרטים שניתן לשנות בכל עת בעריכת פרופיל. 
  3. חשבונך אישי ובלתי ניתן להעברה, ומובהר כי כל אדם ו/או ישות רשאים להשתמש בחשבון אחד בלבד.
  4. המפעילה מאפשרת למשתמשים להעלות תכנים הכוללים, אך לא רק, שמות של אנשים ברשימת אנשי הקשר ותמונות שלהם (“תוכןאותוכן משתמש“). התנאים הבאים יחולו על תוכן המשתמש בנוסף לתנאים.
  5. הנך מתחייב בזאת בפני המפעילה כי לא תעלה ו/או תפרסם, לרבות לפרופיל המשתמש שלך, כל תוכן לרבות: תוכן משתמש פוגעני, תוכן משתמש שמפר זכויות קנייניות ובכלל זה תכנים המפרים זכויות יוצרים או סימני מסחר, תוכן פורנוגרפי, תוכן שאינו חוקי לפרסום עקב צווי איסור פרסום שהוצאו עלידי בית משפט מוסמך, תכנים המשמיצים ו/או מפרים פרטיותו של אדם, ותוכנות מחשב ו/או קוד מחשב ו/או יישומון המכילה וירוסים, תוכנות זדוניות ויישומים מזיקים, סיסמאות, שמות משתמש ונתונים מזהים אחרים המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, יישומים ושירותים הדורשים רישום תשלום, תוכנה חופשית לרישום, כל מידע המכיל תכנים מזיקים, בלתי חוקיים, מגונים, מוציאים דיבה ו/או גזעניים, מידע העלול להטעות צדדים שלישיים ו/או כל מידע הפוגע בנורמות מקובלות כלשהן של שימוש באינטרנט ועלול לפגוע במשתמשי האינטרנט בכלל ובמיוחד במשתמשים אחרים ביישומון.
  6. אסור להשתמש בזהות בדויה, להתחזות ולהטעות את המפעילה ו/או את המשתמשים בכל דרך שהיא.
  7. כל הסתמכות על כל התקשרות שעשויה להיות לך עם משתמשים אחרים היא באחריותך הבלעדית ובשום פנים ואופן אינה באחריות המפעילה.
  8. המפעילה שומרת לעצמה את זכויותיה לפעול נגד משתמש שיפר כל אחד מהתנאים לרבות, אך לא רק, חסימת גישת המשתמש ליישומון ללא הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, ולמשתמש לא יהיו טענות נגד המפעילה במקרה כזה.
  9. המפעילה ו/או מי מטעמה של המפעילה אינם אחראים לכל תוכן שפורסם על ידי משתמשי היישומון (הידועים כגורמים שלישיים) ואין לה כל יכולת לבדוק כל תוכן שהועלה ופורסם ביישומון על ידי המשתמשים, ולכן איננה יכול לסנן אף אחד מתוכני משתמש ולהבטיח את עמידתם של כל המשתמשים בתנאים.
  10. 4.10.המפעילה אינה שולטת בתוכן משתמש כלשהו שפורסם ו/או הועלה ליישומון ולכן אינה יכולה להבטיח את הדיוק ו/או האיכות של תוכני משתמש.
  11. 4.11.אתה מבין כי במהלך השימוש שלך ביישומון, אתה עלול להיחשף לתוכן שעלול להיות פוגעני, מטריד ו/או לא נוח לך. בשום פנים ואופן לא תישא המפעילה באחריות לכל תוכן משתמש לרבות כל טעות ו/או השמטה של תוכן משתמש ו/או בגין כל אובדן ו/או נזק מכל סוג שהוא שנגרם על ידך ו/או לך כתוצאה מכל שימושך בתוכן כלשהו שפורסם, הועלה, נשלח בדואל ו/או זמין ביישומון בכל דרך שהיא. ידוע לך כי המפעילה אינה יכולה לשאת בכל אחריות בגין כל אינטראקציה עם משתמשים אחרים והמפעילה לא תישא באחריות בגין דעות ו/או תוכן ו/או הודעות של משתמשים אחרים המועלים ליישומון.
  12. 4.12.הנך מסכים ומבין בזאת כי למפעילה יש זכות (אך לא חובה) לסרב לפרסם ו/או את הזכות להסיר בכל עת כל תוכן משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה, והמפעילה שומרת לעצמה את זכויותיה לשנות ו/או להסיר כל תוכן משתמש לפי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה וללא מתן הודעה מוקדמת. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, למפעילה יש את הזכות להסיר כל תוכן משתמש המפר את התנאים ו/או המדווח כבלתי הולם, והמפעילה שומרת לעצמה את זכויותיה לסרב לספק שירותים מבלי להודיע מראש לכל משתמש המפר את התנאים ו/או מפר זכויות של משתמשים אחרים.
  13. 4.13.הנך מתחייב בזאת כי כל תקשורת בינך לבין משתמשים אחרים הינה באחריותך בלבד ולא תהיה לך כל טענה כלפי המפעילה ו/או מי מטעמה לגבי כל נזק שנגרם לך כתוצאה מתקשורת כזו.
  14. 4.14.למפעילה לא תהיה כל חבות בגין כל נזק ו/או נזק עונשי ישיר או עקיף מכל סוג שהוא שייגרם לך כתוצאה מהשימוש שלך ומהסתמכות על כל ייעוץ, תוכן ושירות הזמינים ביישומון לרבות כל שיחה עם משתמשים אחרים. למשתמש לא תהיה כל טענה בדבר הסתמכותו על מידע שהתקבל ממשתמשים אחרים ביישומון בדבר העובדה שעל סמך המידע המשתמש לא עשה מעשה כלשהו או נמנע מלעשותו. לא תהיה לך כל טענה בדבר מידע המתפרסם וזמין ביישומון והמפעילה לא תישא באחריות בקשר לכל מידע המתפרסם ביישומון ו/או מידע הנרכש על ידי צדדים שלישיים באמצעות היישומון.
  15. 4.15.המפעילה אינה מתחייבת כי כל הקישורים הזמינים ביישומון פעילים ו/או יובילו לקישור פעיל, וכי קיומו של קישור כזה לא ייחשב כדעה, המלצה או ייעוץ לגבי כל תוכן המופיע או לאו בקישור כלשהו. בשום מקרה לא תהיה למפעילה כל אחריות כלפיך בעניין הקישורים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפעילה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם לך כתוצאה משימושך ו/או הסתמכותך על מידע ותכנים המופיעים בכל דפי אינטרנט של צד שלישי אשר הקישורים שלהם זמינים ביישומון.
  16. 4.16.השירותים הזמינים ביישומון עלולים להיות מספקים עם הפרעות ו/או עלולים להיתקל בשגיאות. המפעילה אינה מתחייבת כי היישומון יהיה חסין מפני כל גישה בלתי חוקית למחשבי המפעילה ו/או לנזקים, שגיאות, תקלות הקשורות לחומרה, תוכנה ו/או קו תקשורת ו/או כל נזק אחר שעלול להיגרם לך ו/או למפעילה ו/או למי מספקיה. המפעילה לא תישא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם לך ו/או לצד שלישי כלשהו לרבות לנכסיך הנובעים מהאמור לעיל.
  17. 4.17.המידע והשירותים הזמינים ביישומון עשויים לכלול אי דיוקים או טעויות. המפעילה אינה מתחייבת שהשירות יהיה ללא הפרעות או ללא שגיאות או שהשירות או השרתים המספקים את השירות יהיו נקיים מווירוסים או נקיים מרכיבים מזיקים אחרים. המפעילה אינה מתחייבת שהשימוש או תוצאת השימוש או השירות או השימוש בחומרים הנובעים מהשירות יהיו מדויקים, נכונים ו/או אמינים בכל דרך שהיא.
  18. 4.18.הנך מסכים בזאת כי המפעילה לא תהיה אחראית לכל גישה בלתי מורשית לחשבונך, לרבות כל שינוי בתוכן המשתמש שהעלית ו/או שלחת, בין אם התקבל או נשלח עלידיך ו/או מטעמך ובין אם לאו.
  19. 4.19.למפעילה אין כל אחריות לכל תוכן המופיע בפרסומות אשר עשוי להופיע ביישומון. כל טענה ו/או דרישה שיש לך בנוגע להצעה לרכישת שירות ו/או מוצר, בין אם מדובר בקבלת מוצר או שירות כזה ובין אם בנוגע לתוצאותיו, יש להפנות לצד שלישי כאמור אשר סיפק ו/או היה אחראי למתן שירות ו/או מוצר כאמור, והמפעילה ו/או מי מטעמה של המפעילה לא יישאו בכל אחריות לגבי כל הצעת שירות ו/או מוצר של צד שלישי.
  20. 4.20.שירותי המפעילה כוללים הגנה מפני שולחי דואר זבל, לרבות באמצעות חסימת שיחות ספאם. המפעילה אינה מתחייבת כי כל אחת מפעולותיך להשתמש ביישומון תספק לך חסינות כלשהי מפני שולחי דואר זבל, ואתה מודע לסיכוני השימוש וההסתמכות שלך על השירות, לרבות העובדה שהשירות אינו יכול להבטיח הגנה מלאה מפני שולחי דואר זבל. המפעילה לא תהיה אחראית בשום פנים ואופן לכל נזק ו/או הפסד הנובעים מהסתמכותך על השירות והמפעילה לא תיחשב כגוף שמתחייב לכל שירות ו/או הגנה. כל האזהרות משולחי דואר זבל המוצגים על ידי המפעילה הן רק אינדיקציות ואין להסתמך עליהן בלבד.
  21. 4.21.היישומון עשוי להציג אזהרות במקרה של שולחי דואר זבל חשודים. אזהרות אלה מוצגות על סמך מידע ופרמטרים מסוימים ולכן המפעילה לא תהיה אחראית לנכונות, דיוק או שלמות של מידע זה.
  22. 4.22.שים לב כי לצורך ביצוע השירותים, היישומון עלול להפריע לתכונות והעדפות מסוימות הזמינות במכשיר שלך, כולל, אך לא רק, יישומים אחרים המותקנים במכשיר שלך והצגת מודעות. הפרעה כזו עשויה להיות נחוצה למתן שירותי המפעילה, ולמשתמש לא יהיו טענות נגד המפעילה במקרה של הפרעה כלשהי כמפורט לעיל.
  23. אתה עלול לצפות בפרופילים עסקיים המייצגים בתי עסק, איננו אחראים על המידע המוצג ולמהימנות המידע שבעל העסק סיפק לרבות הרשתות החברתיות בפרופיל, הכתובת, שעות הפתיחה כל אלו באחריות בעל העסק בלבד,
   תוכל לדרג או לדווח על בתי עסק שכאלה אך הנך מתחייב כי לא תשאיר דירוגים לא מהימנים, אסור לדווח על בתי עסק ללא כל סיבה מוצדקת
   באפשרותך להשאיר פרטים לבית העסק דרך האפליקציה, לידיעתך שבית העסק יוכל לחזור אליכם במידה והשארתם לו פרטים דרך קמפיין פרסומי או בכל דרך הניתנת באפליקציה.
   המנע מלהשאיר פרטים שגויים או אם אינך באמת מעוניין שיחזרו אליך.
  24. 4.23.מומלץ ליצור קשר עם המפעילה עם כל בעיה הקשורה למשתמשים אחרים ביישומון באמצעות דואר אלקטרוני: help@me.app.
 1. אחריות המשתמש
  1. הנך מתחייב בזאת בפני המפעילה כי לא תשלח באמצעות היישומון לכל צד שלישי כלשהו אשר פרטיו זמינים ביישומון, כל חומר פרסומי ו/או כל תוכן פוגעני, הפוגע בזכויות קנייניות לרבות תכנים המפרים זכויות יוצרים או סימני מסחר, תוכן פורנוגרפי, תוכן שאינו חוקי לפרסום בשל צווי איסור פרסום שהוצאו על ידי בית משפט מוסמך, תוכן המשמיץ ו/או מפר את פרטיותו של אדם, ותוכנות מחשב ו/או קוד מחשב המכיל וירוסים, תוכנות זדוניות ויישומים מזיקים, סיסמאות, שמות משתמשים ונתונים מזהים אחרים המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, יישומים ושירותים הדורשים רישום תשלום, תוכנה חופשית לרישום, כל מידע מזיק, בלתי חוקי, מגונה, הוצאת דיבה ו/או גזענות, מידע העלול להטעות צדדים שלישיים ו/או כל מידע הפוגע בנורמות מקובלות כלשהן של שימוש באינטרנט ועלול לפגוע במשתמשי האינטרנט ובמיוחד במשתמשי היישומון.
  2. מובהר כי למפעילה אין כל יכולת לבדוק כל מידע או תוכן המועלה על ידי משתמשים אחרים ו/או על ידי מי מטעמם, ולכן המפעילה אינה יכולה להבטיח ציות של כל המשתמשים לתנאים.
  3. במידה ותפר מה מן מהאמור לעיל או כל סעיף בתנאים אלה, ברשלנות או בכוונה, אתה תישא באחריות לכל אובדן ונזק שייגרם ו/או שייגרם למפעילה ולה תהיה הזכות להפסיק את השימוש שלך ביישומון באופן מיידי ולחסום את גישתך ליישומון ללא הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה ולא יהיו לך טענות נגד המפעילה במקרה זה. כמו כן, במקרה כזה תשפה את המפעילה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווחים, תשלום ו/או הוצאה שנגרמו להם לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט.
  4. היישומון מציג מידע על אנשי קשר שאינם משתמשים רשומים, מהמידע שהוא אוסף מהמשתמשים שלו. היישומון אינו מבטיח דיוק ועדכון של מידע כזה על אלה שאינם משתמשים. היישומון רק מציג מידע שנאסף ממשתמשים שלו. לפיכך, ME מחריגה באופן ספציפי את אחריותה מכל נזק, פגיעה או חבות הקשורים למידע על מי שאינם משתמשים רשומים. אם מי שאינו משתמש רשום ומעוניין לשנות או להוריד את השם שלו, הוא תמיד יכול לעשות זאת על ידי הרשמה כמשתמש, הפיכה למשתמש ולאחר מכן לשלוט בפרופיל שלו. בנוסף ניתן לפנות אלינו במייל help@me.app או לשלוח פניה בקישור https://me.app/opt-out/ ואנו נטפל בפניה כך שהמספר לא יזוהה על ידי השירות, ולא יוצג שום פרט בעת חיפושו ללא צורך להירשם לשירות.
 2. יצירת קשר עם צדדים שלישיים
  1. אתה האחראי הבלעדי ליצירת קשר עם צדדים שלישיים כלשהם, לרבות, אך לא רק, שיחות פרטיות ו/או התקשרות עם משתמשים אחרים ביישומון. הנך מצהיר בזאת כי ידוע לך כי המפעילה אינה בהכרח מאמתת את כל המידע של משתמשים אחרים ביישומון, ולא תהיה לך כל טענה נגד המפעילה בנוגע למידע כוזב שהתקבל על ידי משתמשים אחרים. תוך חריגה מהאמור לעיל, המפעילה שומרת לעצמה את זכויותיה, בכל עת, לפקח, לבדוק, לאמת ו/או לסנן כל תוכן שהועלה על ידי משתמשים.
  2. מידע ותוכן המועלים על ידי משתמשים אחרים (לרבות, אך לא רק, האופן שבו משתמשים אחרים מציינים אותך ברשימות אנשי הקשר שלהם) נקבעים על ידי משתמשים אלה, והמפעילה ו/או מי מטעמה אינם שולטים ו/או אינם אחראים לאמור לעיל, גם אם מידע כלשהו הועבר באמצעות המפעילה. למען הסר ספק, המפעילה משמשת אך ורק כפלטפורמה המאפשרת למשתמשים, בין היתר, לנהל רשימות אנשי קשר, להגן מפני שיחות ספאם ולדעת כיצד משתמשים אחרים מציינים אותך ברשימת אנשי הקשר שלהם, והמפעילה אינה מתערבת במידע שהועלה על ידי צדדים שלישיים. וכל טענה שעשויה להיות לך בנוגע לפעילות של משתמשים אחרים צריכה להיות מופנית לצד שלישי כזה ולא למפעילה.
 3. קניין רוחני
  1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות פטנט, זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, זכויות פרסום, סימני מסחרי, תצוגה מסחרית וזכויות סימן שירות, מוניטין, סודות מסחריים וזכויות קניין רוחני אחרות כפי שעשויות להתקיים כעת או לאחר מכן, שמורות אך ורק למפעילה.
  2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, היישומון, דפי היישומון ועיצובם וכל ההודעות המתקבלות על ידי המפעילה הינם בבעלות המפעילה בלבד.
  3. אינך רשאי להעתיק, לשכפל, לפרסם, להעביר, להפיץ, להציג, לשנות, ליצור עבודות שנגזרות, למכור או לנצל בכל דרך שהיא כל תוכן המופיע ביישומון ללא הסכמתה מראש ובכתב של המפעילה.
  4. אתה רשאי להשתמש בתוכן אך ורק לשימושך האישי ולא לעשות כל שימוש מסחרי בתוכן. אינך רשאי להשתמש בתכנים לכל מטרה אחרת, לרבות, אך לא רק, לקידום, פרסום ו/או שיווק גופים מסחריים.
  5. אתה מתחייב שלא לפרסם את התוכן או כל חלק ממנו אלא כפי שמותר בתנאים, ואתה מתחייב שלא לפרסם כל מוצר ו/או פלט של מידע, בין אם מוחשי או בלתי מוחשי או בכל צורה אחרת, ואתה לא תעתיק ו/או תשכפל ו/או תיצור עבודות הנגזרות מ ו/או תשנה ו/או תתאים את התוכן להוצאה לאור, פרסום, הצגה, ביצוע, העברה, שידור, הנגשה לציבור, מכירה ו/או כל פעולה אחרת ללא הסכמתה מראש ובכתב של המפעילה.
  6. באמצעות השימוש ביישומון אתה מסכים כי כל עוד היישומון פעיל, ייעשה שימוש בכל תוכן המשתמש שלך ללא קבלת כל תשלום, לרבות תמלוגים, והשימוש האמור לא יכלול כל הפרה של התנאים ו/או הפרת זכויותיך לרבות כל הפרה של חוק זכויות היוצרים הישראלי-2007 ו/או כל דין ישים אחר. מובהר כי המפעילה רשאית להשתמש בכל תוכן משתמש לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלבד ששימוש זה יהיה סביר וחוקי על פי כל דין החל.
  7. המפעילה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להוסיף לתוכן המשתמש את שמה, סמלה או כל טקסט אחר.
  8. הבעלות וזכויות הקניין הרוחני של תכנים של צדדים שלישיים, לרבות תמונות המוצגות ביישומון, הינן בבעלות בעליהן ועשויות להיות כפופות לכל תנאי ורישיונות צד גשהוענקו למפעילה (“הסכמי צד ג“). המפעילה אינה טוענת לבעלות כלשהי על זכויותיו של תוכן זה ואינה נושאת בכל אחריות לכל תוכן כאמור הזמין ביישומון. הנך מסכים בזאת להיות מחויב להסכמי צד גכלשהם בנוגע לשימוש שלך ביישומון, לרבות שינויים עתידיים בהסכמי צד ג‘.
  9. המפעילה מכבדת את כל זכויות הקניין הרוחני של צדדים שלישיים ועושה כל מאמץ שלא לפגוע בזכויות של צדדים שלישיים. עם זאת, אם זכויות של צד שלישי כלשהו הופרו בטעות, אנא דווח על הפרה כזו למפעילה באמצעות כתובת דואל: help@me.app.
 4. שימוש במידע אישי

המפעילה מכבדת את הפרטיות של כל משתמשי היישומון. מידע בנוגע לשימוש במידע שלך ניתן למצוא במדיניות הפרטיות.

https://me.app/privacy/

 1. אבטחה
  1. היישומון מוגן ומאובטח באמצעות כלי אבטחה מתקדמים שנועדו להבטיח שימוש בטוח ומאובטח ביישומון ולהגן על פרטיותך. הנך מתחייב בזאת כי לא תפעל בכל דרך שתפריע לפעילות היישומון לרבות, אך לא רק, גניבת מידע ממשתמשים אחרים והפרת מנגנוני האבטחה של היישומון. המפעילה תפעל נגדך במקרה כזה בכל האמצעים המותרים על פי חוק, לרבות חסימת הגישה והשימוש שלך ביישומון ונקיטת פעולות משפטיות נגדך במקרה כזה. עם זאת, המפעילה אינה יכולה להבטיח ששירותיה יהיו חסינים לחלוטין לפעולות כאלה, ולכן המפעילה לא תהיה אחראית לכל התקפה העלול לפגוע באבטחת היישומון ולגרום לדליפת מידע ממחשבי המפעילה לרבות כתוצאה מהתקפות חיצוניות.
  2. במידה ותפר מה מכל הנל, ברשלנות או בכוונה, תהיה למפעילה הזכות לחסום את גישתך ליישומון ואתה תשפה את המפעילה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווחים, תשלום ו/או הוצאה שנגרמו להם לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט.
 2. תקופה וסיום
  1. 10.1.הסכם זה מתחיל ביום שבו אתה מתחיל להשתמש ביישומון ונמשך עד שתימנע מכל שימוש ביישומון ובשירותי המפעילה.
  2. 10.2.המפעילה רשאית בכל עת לסיים הסכם זה איתך אם: (1) הפרת כל הוראה בהסכם (או פעלת באופן שמראה בבירור שאין בכוונתך, או שאינך יכול לציית להוראות ההסכם); ו/או (2) המפעילה נדרשת לעשות כן על פי חוק (לדוגמה, כאשר מתן שירותי המפעילה אליך הוא בלתי חוקי, או הופך לבלתי חוקי); ו/או (3) מתן השירות אינו ברקיימא עוד מבחינה מסחרית. במקרה של כל אחד מהנל המפעילה תיתן, במידת האפשר, הודעה סבירה על סיום כזה.
  3. 10.3.המפעילה שומרת לעצמה את זכויותיה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לתקן את התנאים בכל עת, בין היתר על ידי פרסום תיקונים אלה ביישומון, ולהודיע על התיקון כאמור. כל תיקון ייכנס לתוקף מיד עם קבלת ההודעה על תיקון כזה או פרסום השינויים בתנאיי השימוש ביישומון. המשך השימוש שלך ביישומון ייחשב כהסכמה לתנאים מתוקנים אלה.
  4. 10.4.המפעילה שומרת לעצמה את זכויותיה לסגור את השירות או כל חלק ממנו ללא מתן הודעה מוקדמת ובמקרה כזה למפעילה לא תהיה כל חבות לכל נזק או הפסד שייגרם לך או לצד שלישי אחר.
  5. 10.5.כל התנאים של הסכם זה המתייחסים לקניין רוחני והגבלת אחריות ישרדו כל סיום של הסכם זה.
 3. תנאים כלליים, משפט החל והודעות
  1. 11.1.הסכם זה, לרבות מדיניות הפרטיות, מהווה את מלוא ההסכם בינך לבין המפעילה ומחליף את כל ההסכמים, ההצעות או הייצוגים הקודמים, בכתב או בעל פה, הנוגעים לנושא. שום שינוי, תיקון או ויתור על הוראה כלשהי בהסכם זה לא ייכנסו לתוקף אלא אם כן נחתמו או התקבלו אלקטרונית או בכתב על ידי הצד שכנגדו יש לתבוע את השינוי, התיקון או הוויתור.
  2. 11.2.החשבון אישי ולא ניתן להעברה.
  3. 11.3.אם יש לך שאלות בנוגע לתנאים, אתה רשאי לפנות למפעילה באמצעות כתובת דואל help@me.app.
  4. 11.4.המידע והשירות כפי שנמסרו למשתמש על בסיס כמו שהוא, והמשתמש מסכים כי המפעילה ועובדיה, נושאי המשרה, בעלי המניות ו/או מי מטעמה של המפעילה לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם לך או לצד שלישי כלשהו מטעמך כתוצאה משימושך ו/או הסתמכותך על מידע הזמין ביישומון.
  5. 11.5.הסכם זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל ויתפרש על פי דיניה. כל צד מודע ומסכים לכך שכל צד כפוף לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט בתל אביב, ישראל, לכל התדיינות ו/או מחלוקת הנובעת מהסכם זה.
  6. 11.6.כל ההודעות, ההרשאות והאישורים להלן יהיו בכתב וייחשבו כאילו ניתנו בעת שליחת דואל עם אישור קבלת בטוחה (קבלה).
דילוג לתוכן