תנאי שימוש Me לעסקים
מעודכן לינואר 2024

 1. כללי
  1. חברת אנ.אפ.או פיתוח מערכות תוכנה בעמ N.F.O SOFTWARE DEVELOPMENT LTD (“אנחנו“, “החברה“) מפעילה את שירותME  לעסקים (“ME לעסקים / הפלטפורמה“), פלטפורמה המיועדת ללקוחות עסקיים, אשר מהווה שדרוג של החשבון הפרטי באפליקציית ME (“האפליקציה“). נוסף על האפליקציה, החברה  מפעילה אתר אינטרנט בכתובת https://meapp.co.il/   (“האתר“), בו ניתן למצוא מידע אודות החברה ואודות שירותיה, וכן גישה לפלטפורמה באמצעות הרשת.
  2. באמצעות ME לעסקים תוכל לייצר אינטרקציה עם לקוחותיך ביעילות, וחשוב מכךלאפשר להם להגיע אליך בקלות. תוכל להפוך את אנשי הקשר והשיחות שלך ללידים, ולנהל אותם. וכן, באמצעות שימוש בפלטפורמה בלבד, תקבל אתר אינטרנט התואם את הפרופיל שנוצר בפלטפורמה.
  3. את תנאי השימוש הכלליים, אותם אישרת בעת פתיחת חשבון פרטי באפליקציה (“חשבון פרטי“), ניתן למצוא באתר, בכתובת https://meapp.co.il/terms-of-use/  וכן באפליקציה ((“תנאי השימוש הכלליים“).
  4. תנאי השימוש פונים לכולן ולכולם, ומטעמי נוחות בלבד נכתבו בלשון זכר. תנאי שימוש אלה (“תנאי השימוש“) מסדירים את השימוש שלך ב-ME  לעסקים, זאת, יחד עם תנאי השימוש הכלליים ותנאי מדיניות הפרטיות של החברה (“מדיניות הפרטיות“) אשר מהווים הסכם מחייב בינך (“אתה“, “המשתמש“) לבין החברה, אנא קרא אותם בעיון.
  5. אפשרויות השימוש (פיצרים) בחשבון הפרטי אותו פתחת באפליקציה ישארו זמינים לשימושך גם בעת פתיחת חשבון ME לעסקים, בנוגע לאפשרויות שימוש כאלה, יחולו תנאי השימוש הכלליים. בנוגע לאפשרויות שימוש הקיימות רק בחשבון ME  לעסקים יחולו תנאי שימוש אלה, ובנוגע לאפשרויות אלה, בכל מקום בו קיימת סתירה בין האמור בתנאי השימוש אלה לבין הכתוב בתנאי השימוש הכלליים יגברו  תנאי השימוש במסמך זה.
  6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את תנאי השימוש, תנאי השימוש הכלליים ואת מדיניות הפרטיות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
  7. קרא את תנאי השימוש בעיון, פתיחת חשבון ME  לעסקים ושימוש בפלטפורמה מהווה הסכמתך לתנאי השימוש,  כמו גם סימון “V” בתיבה המיועדת לכך בעת פתיחת חשבון ME לעסקים. בהסכמתך אתה מאשר כי ניתנה לך האפשרות לעיין בתנאי השימוש, להתייעץ עם  גורמים רלוונטיים לשם הבנת תנאי השימוש וכי אתה מסכים לכל התנאים המפורטים בהם.
  8. אם אינך מסכים לאי אילו מתנאי השימוש, חדל משימוש בפלטפורמה בכל אופן שהוא. “שימושמשמעוכל שימוש, לרבות רישום או כניסה לחשבון ME לעסקים, גלישה בפלטפורמה ו/או כל שימוש אחר, בין שהשימוש מתבצע על גבי רשת סלולרית, רשת אינטרנט קווית, לווייניות או בכל דרך אחרת. החברה לא תישא בכל אחריות בגין שימוש או פעולה שתיעשה עי משתמש שלא על פי ההוראות המפורטות להלן ו/או שנעשו בניגוד לכל דין.
  9. אם אתה מתקשר בהסכם זה בשם חברה, ארגון או ישות משפטית אחרת (“ישות משפטית“), אתה מסכים להסכם זה בשם אותה ישות ומצהיר כי יש לך הסמכות להתקשר ולהתחייב בשם הישות המשפטית בהסכם זה, ובמקרה זה המונחיםמשתמש“, “אתה“, “שלךאו מונח קשור אחר יתייחסו לישות המשפטית. אם אין לך סמכות כזו, או שאינך מסכים לתנאי השימוש, אינך רשאי להשתמש בשירותים.
 2. השימוש בחשבון ME לעסקים
  1. בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש ולעמידתך בהם, הנך רשאי לעשות שימוש בפלטפורמה. עם זאת, גם אם עשית שימוש בלתי מורשה בשירותים, הנך מחויב בתשלום בגינם. השימוש בפלטפורמה מסופק כמות שהוא (AS IS), וללא כל אפשרות להתערבות או שינוי מצד המשתמש.
  2. הזכות לעשות שימוש בפלטפורמה נתונה למשתמש או למי מטעמו בלבד. הבעלות בחשבון ME לעסקים (“החשבון“) אינה ניתנת להעברה.
  3. פתיחת חשבון ME לעסקים אינה כרוכה בתשלום, וזאת לפי החלטת החברה מעת לעת ובהתאם לפרקתשלומים וחיוביםבתנאי השימוש. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי תוכניות המנויים הזמינות ו/או את גובה דמי המנוי שהחברה גובה עבורן, ו/או להחיל תמחור מותאם למשתמשים שונים, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת. במקרה של ירידה בדמי המנוי, המשתמש לא יהיה זכאי לכל החזר ו/או הנחה ו/או לכל הטבה או ניכוי אחר ולמשתמש לא תהיה כל תביעה כלפי החברה.
  4. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את האפשרות לשימוש בפלטפורמה או בכל חלק ממנה, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לתנאי השימוש, לרבות הגישה למידע, אנשי הקשר, פרסומים ופרסומות, נתונים ודירוגים שנצברו בפלטפורמה וכד‘, במקרה כזה לא תהיה למשתמש כל טענה כלפי החברה.
  5. במסגרת פתיחת חשבון ME לעסקים תתבקש למסור מידע, ו/או שמידע אודותיך ואודות בית העסק יימסר עי מי מטעמך, והכל כמפורט במדיניות הפרטיות. https://meapp.co.il/Privacy-policy
  6. באחריות המשתמש לוודא כי המכשיר באמצעותו נעשה שימוש בפלטפורמה, ובכלל כך טלפון חכם, טאבלט, מחשב, טכנולוגיה לבישה וכד‘ (“המכשיר“), עומד בכל הדרישות הטכניות הנחוצות לשם גישה לפלטפורמה ושימוש בה, לרבות אך לא רק, מערכת ההפעלתה וגרסתה, חיבור לאינטרנט וגישה לנתונים, אבטחת המידע במכשיר, עדכונו וכד‘. החברה אינה אחראית לכך שהפלטפורמה תתמוך בכל סוגי המכשירים, הדפדפנים, מערכות ההפעלה ו/או הטכנולוגיה המשמשת לתפעול המכשיר.
  7. לשם שימוש מיטבי בחשבון ME לעסקים ומיצוי כלל האפשרויות שהפלטפורמה מציעה, נדרשות הרשאות גישה למידע הקיים במכשיר וליכולות שונות שלו, דוגמת מיקום, שיחות יוצאות ונכנסות, גישה ליומן שיחות ואנשי קשר וכד‘.  חלק מהרשאות אלה ניתנות לביטול ואינן מחייבות, אך דע כי שלילתן תגרע מתפקודה של הפלטפרומה, שימוש בה ומהאפשרויות הזמינות והשירותים הניתנים בפלטפורמה. יחד עם זאת, ישנן הרשאות גישה מהותיות לצורך תפעולה הפלטפורמה, אותן לא יהיה באפשרותך לכבות ו/או להגביל, זאת לצורך מתן השירות.
  8. ההרשמה לחשבון ME לעסקים תקפה לשימוש בסוג מערכת ההפעלה הקיימת במכשירך הסלולרי בעת פתיחת החשבון. כך למשל, הפלטפורמה מותאמת למערכת ההפעלה הקיימת בעת פתיחת החשבון, ויתכנו אפשרויות שימוש אשר זמינות במערכת הפעלה מסוג Android  ולא יהיו זמינות במערכת הפעלה מסוג IOS. המשתמש מודע ומתחייב כי פתיחת חשבון ME לעסקים אינה ניתנת להעברה ממכשיר טלפון הפועל על מערכת הפעלה מסוג אחד למכשיר טלפון הפועל על מערכת הפעלה מסוג טכנולוגיה אחרת. דע כי בשל סיבות חיצוניות לחברה אשר לחברה אין שליטה עליהן השימוש בפלטפורמה עשוי להיות שונה, בהתאם למכשיר ולמערכת ההפעלה בהם אתה עושה שימוש.
  9. המשתמש מצהיר ומתחייב כלדקמן:
   1. להקפיד על מסירת פרטים מלאים ומדויקים בעת ההרשמה ו/או בכל עדכון או שינוי בפרטים הנמסרים, לרבות פרטים מזהים, תמונות וסרטונים, מבצעים והטבות, שם העסק וכד‘. מובהר בזאת כי שימוש ומסירת מידע ופרטים שגויים או פרטים שאין למשתמש זכות למוסרם, לא יהיה באחריות החברה והחברה לא בודקת את אמיתות הפרטים שהוזנו על ידי המשתמש ולא את זכותו של המשתמש למוסרם, לרבות אימות שם העסק וכל מידע עליו. האחריות לאמינות, זמינות ונכונות המידע מוטלת על המשתמש. המשתמש מוותר על כל טענה כלפי החברה בנושא זה. המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או מי מטעמה על כל הנזקים ו/או ההוצאות שייגרמו לחברה ו/או לצד שלישי כלשהו במקרה בו המשתמש ו/או מי מטעמו מסר מידע שגוי ו/או לא מדויק ו/או חלקי ו/או כוזב ו/או במקרה בו המשתמש לא עדכן את החברה על כל שינוי כאמור.
   2. לעדכן את החברה אודות כל שינוי במידע (כגון, עדכון פרטי כרטיס אשראי) וכן לדווח לחברה באופן מיידי על כל כל גילוי ו/או שימוש ללא הרשאה ו/או חדירה ללא הרשאה ו/או אירוע אשר הביא ו/או עשוי להביא לשימוש ללא הרשאה בשירותים ו/או בחשבון ובכלל זה גניבה ו/או אובדן של המכשיר.

עדכון ו/או דיווח להחברה כאמור לעיל ייעשה באמצעות הדואר האלקטרוני בכתובת  help@me.app .

   1. לא לספק מידע של צד שלישי ללא הסכמתו המפורשת למסירה ו/או שימוש במידע ו/או להרשמה ולתנאים. בכלל כך, המשתמש מצהיר כי הינו הבעלים של העסק בעבורו נפתח חשבון ME לעסקים וכי הוא מורשה בפתיחת חשבון מטעם עסק זה. ככל והשימוש בשירותים נעשה בשם כל צד שלישי או ישות משפטית או אחרת ו/או נפתח חשבון בעבור מספר טלפון אשר אינו בבעלות המשתמש, המשתמש מצהיר כי הינו נציג מורשה של תאגיד ו/או בעל כל האישורים הדרושים והאסמכתאות הנדרשות על מנת לפעול בשם הצד השלישי, ובכפוף להסכמה הצד השלישי לתנאים אלו. כל שימוש בפרטים של צד שלישי הינם באחריות המשתמש בלבד, לרבות תמונות, סרטונים ומבצעים אותם מעלה המשתמש לפלטפורמה כאמור.
   2. לשמור על סודיות ואבטחת הגישה לחשבון ME לעסקים ולפרטי ההתחברות, ולמנוע שימוש בהם ו/או מתן הרשאה לשימוש בהם למשתמש נוסף ו/או למשתמשים נוספים שלא מורשים לכך. הנך מאשר כי כל שימוש שייעשה בחשבונך יראו כאילו נעשה על ידך באופן אישי. הנך מתחייב לשאת בכל נזק אשר ייגרם עקב שימוש בחשבונך (גם אם נעשו על ידי אחר) והנך פוטר את החברה מכל נזק שייגרם בקשר עם שימוש כאמור.
  1. באחריותו הבלעדית של המשתמש לוודא כי בטרם כל שינוי בבעלות המכשיר ו/או שימוש בו בכלל זה העברתו לצד גכלשהו, חשבון ME לעסקים ימחק ו/או הגישה לחשבון מהמכשיר תבוטל.
  2. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, אבדן או הפסד אשר ייגרם למנוי ו/או משתמש עקב פריצה לחשבונו או פעילות בחשבונו שלא בשליטה ו/או ידיעתה של החברה.
  3. החברה תהיה רשאית לשנות  לסרב, להגביל, להתנות, לערוך, להשהות ו/או לבטל את הגישה לפלטפורמה, כולה או חלקה, לכלל המשתמשים או למשתמש מסוים, בעקבות הפרת תנאי השימוש ו/או בעקבות דווח על משתמש ו/או במקרה בו יעלה חשד לאמינות פרטי החשבון ו/או בכל מקרה אחר, עם או ללא מתן הודעה מוקדמת, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. יובהר כי בעת השעיית חשבון או הגבלתו, ייתכן והמידע הקיים בו לא ישמר. אם הושעה חשבונך או שהשימוש בו הוגבל, באפשרותך לפנות אלינו בכתובת help@me.app.
  4. הפלטפורמה מאפשרת למשתמש ME לעסקים לנסח הודעה אוטומטית שתישלח דרך שירותים חיצוניים לשליחת הודעות (דוגמת וואטאפ, SMS וכו‘), ניסוח ההודעה, התוכן הנשלח או תדירות השליחה מצויות באחריותו הבלעדית של המשתמש, לחברה אין כל אחריות והיא אינה מפקחת על התוכן הנשלח. עליך להקפיד כי ההודעות שהנך שולח עומדות בדרישות כל חוק, הולמות, לא מפרות זכויות של צד שלישי כלשהו, אינן מהוות הטרדה כלפי מקבל ההודעות וכד‘.
  5. חשבון ME לעסקים הינו שירות אשר חשוף לקהל הרחב באפלקציה וברחבי הרשת, מטרת הפלטפורמה היא להנגיש את בתי העסק ללקוחות ולהקל על הגישה אליו. כחלק ממהות השירות, ייתכן והחברה תציג מדי פעם בפעם בפלטפורמות אחרות ו/או באתרי אינטרנט ו/או בכל אפליקציה אחרת לרבות בבעלות/בניהול החברה,  את כלל חשבונות ה– ME לעסקים. לבעל החשבון לא תהיה כל טענה כנגד החברה בהקשר זה, אך הוא רשאי לפנות אל החברה בכתובת help@me.app  בבקשה להסיר את חשבונו מתצוגה שכזו, אם ירצה בכך.
  6. הפלטפורמה מאפשרת למשתמש להציע הטבות והנחות שונות כמפורט בפלטפורמה (כגון, קופונים, הנחות, פרסומים שונים וכד‘), אשר יוצגו בפרופיל ו/או באתר ו/או יוצגו בעת זיהוי שיחה נכנסת ממנו אל משתמש אחר. מהות ההטבות ותוכנן, הצגתן למשתמשים, תוקפן, תנאיהן, אפשרויות המימוש שלהן וכל פרט אחר הקשור בהן, מצויים באחריות המשתמש בלבד. החברה אינה מפקחת על ההטבות אותן מציע המשתמש, אין לה כל אחריות להטבות כאמור ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי החברה בהקשר זה.
  7. הפלטפורמה מאפשרת למשתמש לקבל ולנהל פרטי לקוחות פוטנציאליים שנשלחים למשתמש (“לידים“). לחברה אין כל האחריות באשר למהות הלידים הנשלחים אליך, מהימנותם, כמותם, התוכן שהם מכילים, המשך ההתקשרות בין המשתמש לבין הליד, הבשלתה של עסקה בעקבות הליד ו/או כל פרט אחר באשר למהות הליד או להתקשרות בין המשתמש לבין הליד
  8. חשבון ME לעסקים, כמו חשבון פרטי, כולל פרסומות המוצגות למשתמש בפלטפורמה, לחברה אין שליטה בתוכן הפרסומות המוצג ואין באפשרותה לשנות תוכן זה, ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי החברה בכל הנוגע לפרסומות המוצגות ו/או לתוכנן.  . יובהר, כי בחשבון המשתמש ייעשה שימוש להצגת פרסומות של צדדים שלישיים ו/או של החברה ו/או מטעם החברה, עפי שיקול דעתה הבלעדי. פרסומות כאמור יוצגו לך ולכלל המשתמשים, לרבות למשתמשים אשר יכנסו לצפות בחשבון העסקי שלך. יובהר כי ייתכן והפרסומות יהיו כלליות ואינן מותאמות לחשבונך . לא תהיה למשתמש כל טענה בדבר הצגת הפרסום כאמור.
 1. יצירת חשבון ME לעסקים
  1. פתיחת חשבון ME לעסקים מותנית בקיומו של חשבון פרטי באפליקציה.
  2. לאחר פתיחת חשבון ME לעסקים, המרת החשבון בחזרה לחשבון פרטי, לא תתאפשר אלא לאחר תקופה בת 90 יום (“תקופת הצינון“). תקופת הצינון תחול גם במקרה בו יבחר המשתמש להמיר את החשבון הפרטי שלו בחזרה לחשבון ME לעסקים. יובהר כי המרת חשבון כזו תיעשה באחריות המשתמש בלבד וכי בעת המרה כזו, כל המידע בחשבון ME  לעסקים ימחק מהפלטפורמה וכבר לא יהיה זמין למשתמש בחשבון הפרטי. לפניות בנושא תקופת הצינון ניתן לפנות לכתובתhelp@me.app .
  3. הדרך העיקרית לפיה החברה עשויה לזהות משתמש במערכות החברה היא באמצעות מספר הטלפון המקושר לטלפון הנייד של המשתמש. לפיכך, גישה של גורם בלתי מורשה למכשיר הטלפון הנייד ו/או למספר הטלפון עלולה לאפשר לאותו גורם לנצל לרעה את השימוש באפליקציה ובשירותים, לרבות חשבון משתמש. באחריותך הבלעדית לשמור על המכשיר וכן על מספר הטלפון מכל שימוש בלתי מורשה.
  4. בעת יצירת חשבון ME לעסקים, על המשתמש להזין את פרטי העסק כגון שם העסק,  וקטגורית הפעילות שלו, אזור שירות ופרטים נוספים אודותיו. החברה אינה בודקת את זהות המשתמשים ו/או נכונות הנתונים הנמסרים לה ו/או האם המשתמש הוא הבעלים של העסק או מורשה מטעמו ולא תשמע כנגד החברה כל טענה בעניין זה.
  5. בצד שדות מידע מחייבים, קיימים גם שדות מידע ופונקציות אותן יכול המשתמש שלא להזין או להפעיל, במקרה כזה, יוכל המשתמש לדלג על השדות ובאפשרותו לחזור אליהם למילוי בהמשך.
  6. המידע שהזין המשתמש יוצג בפרופיל ויהיה ציבורי וזמין לצפייה לכלל המשתמשים.
  7. בפלטפורמה יוצגדירוג העסקאשר נקבע על ידי לקוחות העסק בלבד עפי בחירתם. אפשרות דירוג העסק זמינה תמיד ללקוחות העסק, לעסק אין אפשרות לבטלה, ו/או להשפיע על החלטת הלקוח בדירוג, אך האם לדרג או לא הינה לבחירתו של הלקוח.  לחברה אין נגיעה או שליטה על הדירוג המוצג. כמו כן, בכל כניסה לחשבון ME לעסקים עי לקוחות ו/או כל צד שלישי כלשהו, יוצג דירוג הלקוחות את בית העסק לכלל המשתמשים. לחברה לא תהיה כל אחריות על אופן הדירוג, הדירוג עצמו, תוצאותיו ומשמעותו והמשתמש מסיר מהחברה כל אחריות בנושא ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה בנושא. המשתמש ישפה ויפצה את החברה בעבור כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או אכיפה לרבות הוצאות התגוננות, ניהול הליכים משפטים ו/או שכר טרחת עוד שתיטען ו/או תתקבל מאת צד שלישי כלשהו.    
  8. באפשרותך לחבר את חשבון ME לעסקים למגוון חשבונות מדיה חברתית של העסק לבחירתך. במקרה כזה המשתמש יוכל להציג תמונות וסרטונים מחשבונות מדיה חברתית בחשבון ME לעסקים. הינך מצהיר כי הינך מורשה לבצע חיבור של חשבונות מדיה חברתית, אינך מפר זכויות יוצרים של צדדים שלישיים וכן כי כל הצגה של תוכן כפופה לחוק ולתנאי השימוש.  לחברה לא תהיה כל אחריות באשר לפרסומים ו/או כל תוכן שיוצג בפלטפורמה מתוך חשבונות מדיה חברתית חיצוניים אותם יבחר המשתמש לקשר לפלטפורמה.
  9. חלק מאפשרויות השימוש בפלטפורמה ניתנות להפעלה ו/או השהייה ו/או ביטול לבחירתך, בהגדרות הפרטיות בחשבון, כך למשל;
   1. בעת יצירת חשבון ME לעסקים נוצר אוטומטית אתר אינטרנטי לבית העסק, בו יוצגו פרטים אשר תזין בחשבון, לרבות טלפון וכתובת אימייל (אלא אם בחרת שלא להציג את מספר הטלפון וכתובת המייל), אתר זה יהיה ציבורי ופתוח לכלל הגולשים, ויכול ויופיע בחיפושים ברשת וכד‘.
   2. הפלטפורמה מאפשרת הצגה של אנשי קשר אשר השתמשו בשירות בית העסק. אם תבחר לכבות אפשרות זו לא יוצגו בפרופיל העסקי משתמשים אשר צרכו את שירותי בית העסק.
   3. הפלטפורמה מאפשרת השארת פרטים בלחיצה על כפתור בפרופיל העסקי, כך שבלחיצה על הכפתור משתמשים אחרים יוכלו לפנות אליך ולהשאיר פרטים לשם מענה. באפשרותך לכבות אפשרות זו ולבטל את האפשרות לפניה מהירה אליך.
  10. בסיום הליך יצירת חשבון ME לעסקים, החברה תשלח דואל אימות לכתובת הדואל שהזנת, כל עוד לא תאשר את ההודעה שנשלחה ו/או לא יתבצע אימות של כתובת הדואל שלך, כתובת הדואל שלך לא תוצג למשתמשים האחרים. יובהר כי על המשתמש האחריות  לוודא כי אכן כתובת הדואל שלו אומת ובמידה ולא קיבל אישור על האימות ו/או כתובת הדואל לאחר השלמת ההליך לא מוצגת, על המשתמש לפנות לחברה לפתרון התקלה בכתובת help@me.app.
 2.   ME פרו לעסקים
  1. מרבית אפשרויות השימוש בפלטפורמה מוצעות למשתמש ללא תשלום. עם זאת, בצד אפשרויות השימוש החינמיות קיימות גם אפשרויות שימוש המוצעות למשתמש לאחר שדרוג חשבון ME לעסקים אשר ברשותו, לחשבון ייעודי אשר כרוך בתשלום כמפורט בפלטפורמה (“ME פרו לעסקים“).
  2. בחשבון ME פרו לעסקים לא יוצגו פרסומות כאמור לעיל, לא לך ולא למשתמשים הנכנסים לצפות בחשבון ME לעסקים שלך.
  3. לנוחותך, כלל אפשרויות השימוש בפלטפורמה מוצגות בחשבון המשתמש, בין אם הן כלולות במסלול המשתמש ו/או במסלול אחר שנרכש. הצגתן של כלל אפשרויות השימוש אינן מעידות על כך שהן זמינות למשתמש ו/או מעידות על המסלול השירות בו מצוי המשתמש וכי השימוש באפשרויות הינן לפי המסלול שרכשת בלבד
 3. תשלומים וחיובים
  1. גובה, אופן וצורת התשלום בגין שימוש בשירותים יקבע על ידי החברה ויפורסם באתר החברה ו/או באפליקציה.
  2. התשלום יבוצע באמצעות שירותי התשלום של מפעילת מערכת ההפעלה שלך (דוגמת iTunes/Google Play) במועד אישור הרכישה ו/או באמצעות ספק סליקת תשלומים צד שלישי אחר נבחר על ידי החברה. כאמור, הסליקה לא מתבצעת על ידי החברה ופרטי התשלום שלך אינם ידועים לנו ולא ישמרו במאגרי המידע של החברה. כמו כן, הינך כפוף למדיניות הפרטיות תנאי השימוש של אותו ספק בכל הקשור לסליקת החיובים.  במקרה של תקלה או במקרה בו המשתמש מעוניין לבטל את חשבון ME פרו לעסקים, יש לפנות לתמיכה:
   1. Apple – https://support.apple.com/en-il/HT202039
   2. Google – https://support.google.com/googleplay/answer/7018481
  3. מנוי ME  פרו לעסקים מתחדש באופן אוטומטי בתום כל תקופת מנוי, אלא אם כן יבוטל על ידי המשתמש 24 שעות לפחות לפני מועד החידוש האוטומטי, באמצעות הגדרות חשבון ב  Appstore / Google play. הביטול ייכנס לתוקף בסוף המנוי הקיים.
  4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת את התעריפים והרכיבים של הפלטפורמה, לפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה תודיע למשתמשים על כוונתה לשנות או על ביצוע שינוי בתעריפי החשבון באמצעות הודעה באפליקציה. במקרה שתשתמש/י ב-IOS, תתבקש הסכמתך לתעריף החדש, ללא הסכמתך, המנוי יושבת.
  5. ביטול עסקה ברכישה מכרטיס אשראי יתבצע בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשעא 2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמא 1981.
  6. ליצירת קשר בנושא עדכון חשבון, ביטול או לפרטים נוספים ניתן לפנות לכתובת  help@me.app .
  7. גישת המשתמש לחשבון יכול ותופסק ככל ולא תתאפשר גביית תשלום מסיבות שאינן קשורות בחברה. למשתמש לא יהיו כל טענות כלפי החברה בקשר עם הפסקת החשבון או חסימתו בנסיבות האמורות.
  8. ביצוע רכישות באפליקציה מיועדת אך ורק לבעלי כשירות משפטית ולמי שמעל גיל 18. מקום בו מבקש אדם חסר כשירות משפטית ואו מתחת לגיל 18, לבצע רכישה, נדרשת הסכמת ההורה או האפוטרופוס החוקי הרלוונטי. בכל מקרה, ככל ונעשה שימוש סביר ונכון בפלטפורמה, החברה שומרת את זכותה לחייב עבור השימוש כאמור
  9. ככל והאפליקציה מכילה קישורים או הפניות לאתרים או לשירותים נוספים (בין אם אלו מופעלים על ידי החברה ובין אם לא), חיצוניים לפלטפורמה ו/או מופעלים על ידי צדדים שלישיים, השימוש בהם באחריות המשתמש והצד השלישי האחראי על השירות ועל המשתמש לנהוג על פי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של הצדדים השלישיים. כמו כן ייתכן והמשתמש   האתרים ו/או השירותים הנוספים האמורים עשויים להיות זמינים לבעלי חשבון, לשירותים ו/או אתרים אלו בלבד ויכול והמשתמש יידרש לבצע תשלום/רכישה/הרשמה נפרדת עבורם.
  10. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות הפלטפורמה, לשנות, להוסיף או לגרוע מכל שירות קיים, לשנות את צורת ואופן הגבייה, להפוך אפשרויות שימוש שהוצעו בחינם, לכאלה אשר יידרש תשלום עבורן, ולהיפך.
  11. החברה עשויה לאפשר הנחות ו/או מבצעים, חלקם באופן כולל וחלקם רק לאחר עמידה בתנאים מסוימים. בנוסף, החברה עשויה לספק למשתמשים הטבות זמניות או קבועות, בין באמצעות הפלטפורמה ובין בשיתוף פעולה מול צדדים שלישיים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. החברה לא תיהיה אחראית לכל תוצאה או נזק שיגרמו בעקבות בחירת המשתמש לעשות שימוש בהטבה שהוענקה לו, ויחולו על המשתמש כלל התנאים המפורטים בתנאי שימוש אלה ו/או בתנאי השימוש הכלליים ו/או בהסכם מול הגורם המעניק את ההטבה.
  12. בכל צורך של משתמש לקבלת שירות בקשר עם השירותים, ניתן ליצור קשר עם החברה באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת help@me.app. החברה תהא רשאית להוסיף או לשנות את אופן קבלת השירות, או להוסיף אמצעי שירות נוספים כגון באמצעות פניה על גבי רשתות חברתיות, או בכל פלטפורמה נוספת בה תבחר החברה.
 4. הפסקת השירותים
  1. מובהר בזאת כי אין בסיום ההתקשרות כאמור כדי לגרוע מהתחייבויות המשתמש לתשלום בגין השירותים או בגין התחייבויות אחרות של המשתמש אשר נוצרו קודם לסיום ההתקשרות.
  2. למען הסר ספק, הסרת האפליקציה אינה מהווה סגירת ו/או מחיקת חשבונך ואין בה כדי להפסיק את העברת דמי התשלום.
  3. יש באפשרותך למחוק לצמיתות או להשהות את חשבון ME לעסקים שלך, זאת על ידי פתיחת תפריט ההגדרות, לחיצה על מקשפרופילואז לחיצה על מקשהשהיית פרופילאומחיקת פרופיל“. שים לב כי אם תבחר להשהות את החשבון המידע שלך ישמר אצלנו, וכאשר תתחבר מחדש תוכל לשחזרו, אם תבחר למחוק את החשבון, כל המידע ימחק מהפלטפורמה לאלתר ולצמיתות ובמידה ותהיה מעוניין לעשות שימוש בפלטפורמה בעתיד, תידרש הרשמה מחודשת.
  4. באפשרותך לפנות לחברה בבקשה למחיקת החשבון. משך זמן הטיפול בבקשה למחיקת חשבון משתמש הינו עד 72 שעות משליחת הבקשה. ככל ותחזור בך מבקשתך למחיקה תוכל ליצור עמנו קשר בכל אמצעי התקשרות המופיעים באתר ובאפליקציה בטווח 72 השעות הללו.
  5. מחיקת חשבון תתבצע בהתאם לתנאי השימוש הכלליים, תנאי שימוש אלה ומדיניות הפרטיות של החברה. בין היתר, יכול והחברה תמשיך לעשות שימוש בכל מידע שאינו אישי וכזה אשר לא מקושר ו/או מזוהה עם חשבון משתמש.
  6. במידה ולא תמחק את האפליקציה ממכשיר הטלפון הנייד שלך  יתכן שהאפליקציה תמשיך לאסוף נתונים אודות השימוש במכשירךעל כן באחריותך לוודא שהאפליקציה אכן נמחקה מהמכשיר הנייד לצמיתות.
 5. הגבלות שימוש
  1. אינך רשאי/ת:
   1. להשתמש בלפטפורמה לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית, ו/או בלתימורשית ולעשות בה כל שימוש לרעה ו/או שימוש לא סביר ביחס למטרות שלהן נועדה;
   2. להשתמש במידע המתפרסם בפלטפורמה לצורך הצגתו ברשת האינטרנט או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתה של החברה לכך בכתב ומראש ובכפוף לתנאי הסכם זה;
   3. לפגוע בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות בפלטפורמה, בין אם של החברה, של חברות שמפרסמות את שירותיהן במסגרת השירותים או של כל גורם שהוא.
   4. לעשות שימוש בפלטפורמה בכל דרך החורגת מאפשרויות השימוש אותן מציעה החברה.
   5. כל שימוש החורג מהכלים שמציעה הפלטפורמה יהווה הפרה של תנאי השימוש לרבות הצגת תכנים שלא בדרך טכנולוגית שניתנת על ידי הפלטפורמה, באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים, שנקבעו על ידי החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה מראש ובכתב;
   6. לקשר לפלטפורמה ו/או להטמיע סרטוני וידאו (Embedding) מהפלטפורמה בכל אתר, לרבות באתר ו/או אפליקציה המכילים או מארחים: תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, תכנים המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק, או שעצם הטמעת הסרטון תהא הפרת זכות יוצרים לרבות זכות מוסרית של צד ג‘, לרבות יוצרי הסרטון. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר הטמעת סרטוני וידאו או לשנות את הקישור לסרטון בלא צורך להודיע למשתמש מראש ולא תהא לו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. החברה רשאית להורות למשתמש לבטל כל הטמעה כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי ו/או  לבטל את ההטמעה לאלתר על ידי החברה ולא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפי החברה בעניין זה. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהטמעת סרטוני וידאו מהשירותים. המשתמש נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל הטמעה שנעשתה על ידו, לרבות הסדרת זכויות יוצרים ותשלום לאגודות זכויות היוצרים/המבצעים הרלוונטיות בהתאם לכל חוק, ומתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מכך.
   7. לבצע או לנסות לבצע מניפולציות שונות בפלטפורמה במטרה להגדיל את חשיפת החשבון ו/או את אנשי הקשר המקושרים לחשבון, לרבות אך לא רק, על ידי חיפוש  שיטתי של מספרי טלפון אקראיים ו/או מספרי טלפון אשר אינם משויכים לאנשי קשר מסוימים של המשתמש, ו/או לשמור באופן שיטתי מספרי טלפון זרים או אקראיים כאנשי קשר ו/או כל ניצול דומה או אחר של אפשרויות השימוש בפלטפורמה. דע כי משתמש אשר יחשד כי פעל כאמור יחסם משימוש בפלטפורמה.
   8. לעשות כל שימוש בפלטפורמה, שלא בהתאם להוראות תנאי שימוש אלה, תנאי השימוש הכלליים או בהתאם להוראות הדין.
  2. יובהר, כי החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהפלטפורמה ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.
  3. כמו כן, הנך מתחייב שלא לבצע את הפעולות הבאות, כולן או חלקן:
   1. התחזות לכל אדם או ישות משפטית אחרת המשתמש בפלטפורמה.
   2. טעינה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס או כל קוד אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר) בכל אחד מהמחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה המצויות בשימוש החברה לצורך הפעלת הפלטפורמה.
   3. לעשות שימוש בתכנים שיש בהם שידור שלדואר זבל“, “SPAM” או משלוח המוני של הודעות דואר אלקטרוני או הודעות SMS שלא עלפי בקשת הנמענים.
   4. לגשת או לנסות לגשת לחלק כלשהו בפלטפורמה אשר דורש סיסמא ללא קבלת סיסמא מהחברה.
  4. על אף שנעשה מאמץ רב לרכז ולעבד תכנים בשירותים, יתכן כי בתהליך קליטתם עיבודם ופרסומם יפלו טעויות. במידה והנך מבצע שימוש בתכנים אלה, עליך לבדוק אותם ולאמת אותם. אין בשירותים משום המלצה ו/או חוות דעת ובכל מצב אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי, משפטי, ו/או כל ייעוץ אחר. לכן, כל החלטה בדבר השימוש בתכנים ופעולה בעקבות השימוש בתכנים כאמור, תיעשה באחריות המשתמש בלבד.
 6. הגבלת אחריות והיעדר מצגים
  1. השירותים ניתנים כפי שהם (As Is) וכשם שהם זמינים  (“As Available”) והחברה אינה מתחייבת ו/אף לא תהיה אחראית כלפי המשתמש בכל הנוגע לאיכות השירותים בפלטפורמה ו/או המידע  בפלטפורמה ו/או זמינותה ו/או המידע ו/או אבטחת הפלטפורמה, אלא אם נאמר במפורש אחרת ו/או עפי חובתה בחוק. השימוש בפלטפורמה ייעשה על אחריות המשתמש המלאה והבלעדית. החברה מדגישה בפני המשתמש, כי פעולת הפלטפורמה תלויה בגורמים רבים אשר אינם בשליטת החברה. החברה תעשה כמיטב יכולתה כדי להפעיל את הפלטפורמה בצורה תקינה. יחד עם זאת, ובין היתר היות ופעילות הפלטפורמה מותנית באמצעים טכנולוגיים, ספקים וצדדים שלישיים שונים, לרבות המפעילים הסלולאריים, ספקי אינטרנט, ספקי סליקה, הרשאות מכשיר, נתוני גלישה, מערכות הפעלה  וכדומה, החברה לא תישא באחריות כלשהי להפרעות, תקלות, שגיאות, מחדלים, שיבושים, זמני תגובה, כשלים, וירוסים או כל גורם אחר אשר עלול להפריע או לפגום בפלטפורמה ו/או לגרום נזקים כלשהם למערכת המחשב ו/או המכשיר ו/או לתשתיות של כל משתמש, לרבות אובדן מידע (מידע הכולל, אך לא רק: לידים, מבצעים והנחות שהעלה המשתמש וכד‘) , או כל נזק אחר אשר ייגרם כתוצאה מהורדת מידע ו/או תכנים באמצעות הפלטפורמה.
  2. למשתמש ו/או מי מטעמו לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה כלשהי כלפי החברה בגין תקלות בהצגת פרסומות מטעם המשתמש, ו/או תקלות ביצירת קשר עם לקוחות פוטנציאליים אשר העבירו פרטי קשר למשתמש, ו/או כל אובדן מידע הקשור בלקוחות פוטנציאליים ו/או כל טענה לגבי תוצאותיו של הפרסום מטעם המשתמש.
  3. למשתמש ו/או מי מטעמו לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה כלשהי כלפי החברה בגין כל תקלה או הפרעה כאמור, לרבות בגין כל נזק הנגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהפרעות או תקלות כאמור.
  4. החברה לא תישא בכל אחריות ו/או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בחומר המצוי בפלטפורמה ו/או בתכנים בה, ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, הנגרם עקב הגישה לפלטפורמה והשימוש בה או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש בה.
  5. לחברה לא תהיה אחריות חוזית ו/או נזיקית לכל נזק, הפסד, הוצאה או פגם שייגרמו למשתמש ו/או למי מטעמו בקשר עם הפלטפורמה, לרבות בשל אי יכולתה של החברה, למעט אם הדבר נבע כתוצאה מרשלנות של החברה ו/או ביצוע עוולה נזיקית ו/או הפרת תנאי מתנאי השימוש.
  6. על אף האמור בכל דין או הסכם, בשום מקרה לא תחול על החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או על כל מי מטעמה אחריות בגין נזקים כלשהם (לרבות נזקים ישירים, עקיפים או תוצאתיים, מיוחדים או עונשיים, ובכלל זה נזקים הנובעים מאובדן רווחים, מאובדן נתונים, אובדן מסמכים, שחזור קבצים, הפרעה למהלך העסקים, פגיעה במוניטין וכיוב) בקשר עם ו/או כתוצאה מהשימוש בפלטפורמה ו/או באיזה מהחומרים שבה ו/או מאי יכולת שימוש בפלטפורמה ו/או באיזה מהחומרים או המידע שבה, ו/או מתוצאות השימוש בפלטפורמה (לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל הסתמכות על חומרים המצויים בה) ו/או עקב פגיעה בזכויות קניין, זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, סימנים ושמות מסחריים, סודות מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם מוגנים ובין שאינם מוגנים ו/או עקב פגיעה בפרטיות, ו/או כתוצאה מחשיפה לפגעי מחשב/מכשיר נייד במהלך או כתוצאה מהשימוש בפלטפורמה, ו/או כתוצאה מהפסקת פעילות הפלטפורמה (לרבות איזה מהשירותים המוצעים בה) ו/או הפרעות בפעילותה, והכלגם אם החברה כבר קיבלה מידע אודות האפשרות להתרחשות נזקים אלה, תהא אשר תהא עילת התביעה או סיבת הנזק, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת. הסעד היחיד המוקנה למשתמש בכל מקרה ועל אף האמור בכל דין, הינו הפסקת השימוש בפלטפורמה. במידה וחוק מסוים אוסר על הגבלת האחריות כאמור, יראו כהגבלת אחריות המסוימת כבטלה והדבר לא ישליך על הגבלות האחריות האחרות.
  7. ככל שתוטל על החברה אחריות, זו לא תעלה על הסכום ששולם לה על ידי המשתמש או בקשר לשימושו בשירותים ב-12 החודשים שקדמו לאירוע שבגינו נתבע הנזק.
  8. המשתמש מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו להם, לרבות שכר טרחת עוד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
 7. הגנת פרטיות ומידע אישי
  1. פרטיותך חשובה לנו, החברה מכבדת את פרטיותך ומתחייבת לנקוט במרב המאמצים על מנת להגן על פרטיותך. בחברה משקיעים מאמצים רבים בתחום אבטחת מידע ושמירה על פרטיות המשתמש תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים, למניעת גישה לא מורשית לחשבון המשתמש.
  2. המידע האישי שלך ו/או של מי מטעמך שנמסר לחברה, בשלב ההרשמה ו/או בעת השימוש בפלטפורמה ו/או ביחס להתקשרות המשתמש עם החברה, יישמרו במאגר המידע של החברה והחברה תוכל לעשות שימוש במידע זה לצורך מתן השירותים (להלן בהתאמה:”מידע אישיו – “מאגר המידע“).
  3. בעת מסירת המידע האישי לחברה, עליך להקפיד למסור פרטים נכונים ומלאים. שים לב, אינך חייב למסור את המידע האישי כאמור, אך דע כי ללא מסירת המידע האישי, ייתכן והחברה לא תוכל לספק לך את השירותים המבוקשים, לרבות יצירת קשר עימך. ככל שיחולו שינויים במידע האישי אותו מסרת לחברה ו/או  הזנת בפלטפורמה, מוטלת עליך החובה להודיע לחברה בהקדם האפשרי על כל שינוי בפרטים האמורים, שינוי כאמור יחייב את החברה רק אם המידע הגיע אליה בפועל.
  4. כחלק ממתן השירותים ובקשר אליהם, החברה עשויה לשלוח אל תיבות הדואר האלקטרוני ו/או מספר הנייד של המשתמש הודעות תפעוליות כגון הודעות אימות זהות, הודעות אלה הינן חלק בלתי נפרד ממתן השירות.
  5. המשתמש מאשר ומסכים לחברה לעשות שימוש בפונקציית דחיפת הודעות שונות (PUSH) על גבי המכשיר הנייד של בעל החשבון. למשתמש קיימת אפשרות לבטל, באמצעות הגדרות האפליקציה את השימוש בהודעות הדחיפה.
  6. מובהר בזאת כי לחברה קיימת גישה ויכול ותעשה שימוש בכל המידע הקיים בחשבון ME לעסקים אודות המשתמש, לצורך הפעלת הפלטפורמה.
  7. הנך מסכים ומצהיר בזאת שהמידע האישי שהינך מספק לחברה ניתן לחברה מרצונך החופשי, על מנת שתוכל לעשות שימוש בפלטפורמה ובאפשרויות השימוש אותן הפלטפורמה מציעה.
  8. כל שימוש במידע אישי אודותיך נעשה בכפוף למדיניות הפרטיות, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש ומפורסמת באפליקציה.
 8. 10.עוגיות (Cookies)
  1. בעת השימוש בפלטפורמה, החברה או צדדים שלישיים עשויים להשתמש בעוגיות‘, הידועות גם בשםקוקיות‘ (Cookies), לצורך תפעולה השוטף והתקין של הפלטפורמה ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש שלך, לאימות פרטים, ולצרכי אבטחת מידע.  עוגיותהן קבצי טקסט, שהפלטפורמה או האתר יוצרים לפי פקודה מהגדרות המכשיר. חלק מהעוגיותיפקעו כאשר תסגור את הפלטפורמה ואחרות נשמרות על גבי המכשיר שלך. העוגיותמכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן השהייה בפלטפורמה  מהיכן הגעת אליהן ועוד. הן משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש בפלטפורמה. המידע בעוגיותמוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שמחשבי החברה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.
  2. מרבית הדפדפנים והמכשירים מאפשרים למשתמשים למחוק עוגיות ו/או מידע הנאסף מטכנולוגיות דומות ממכשיר המשתמש, לחסום קבלה של עוגיות ו/או מידע הנאסף מטכנולוגיות דומות או לקבל התראות לפני אחסונן של עוגיות מידע הנאסף מטכנולוגיות דומות. עם זאת, יש לשים לב כי אם המשתמש יגביל ו/או ימחק את העוגיות ו/או מידע הנאסף מטכנולוגיות דומות ו/או לא יאפשר את איסופן ואחסונן, ו/או יעשה שימוש בטכנולוגיות החוסמות עוגיות, החוויה המקוונת של המשתמש עלולה להיות מוגבלת ואף לא ניתן יהיה לעשות שימוש בחלק מהשירותים של הפלטפורמה. כמו כן, ישנן עוגיות מהותיות לתפעול הפלטפורמה, אשר אין באפשרות המשתמש להגבילן.
  3. כמו כן, בפלטפורמה נעשה שימוש בשירותים המספקים טכנולוגיות מעקב שונות לצורך בחינת השירות, אכיפתו, איסוף נתוני צריכה וניתוח נתונים לצורך שיפור השירות, מחקר ופיתוח, לצורכי שיווק ופרסום כגון: AdMob, Google Analytics, Firebase Services, AWS, APPLOVIN . יובהר כי איסוף מידע על ידי שירותים אלה וכל שימוש בהן חוסה גם תחת  תנאי השימוש ומדיניות הגנת הפרטיות של הטכנולוגיות כאמור. לנוחותך, בלחיצה על שם ספק השירות תגיע לתנאי השימוש של ספק טכנולוגיה זו
 9. 11.שדרוגים, שינויים ועדכוני מערכת
  1. מפעם לפעם עשויה החברה לבצע שדרוגים ו/או עדכונים ו/או שינויים של הפלטפורמה, ו/או לשדרג באופן אלקטרוני ואוטומטי את גרסת הפלטפורמה בה אתה משתמש. אתה נותן את הסכמתך לשדרוג ו/א שינוי אוטומטי כאמור, ומסכים כי תנאים אלו או גרסה מעודכנת שלהם יחולו על כל גרסה משודרגת ו/או מעודכנת. באפשרותך לפנות בכל עת לחברה בכתובת help@me.app, או באתר, ותמיכה טכנית תינתן בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. החברה רשאית לשנות, לעדכן, להשהות ו/או לסיים את שירותי החברה בכל עת, ללא אחריות למשתמש. ככל שהמשתמש מתנגד לשינויים שבוצעו או יבוצעו על ידי החברה, המשתמש נדרש שלא לעשות כל שימוש בפלטפורמה. המשך שימוש בפלטפורמה לאחר ביצוע השינויים כאמור, יעיד על הסכמתו של המשתמש לשינויים.
  2. החברה רשאית לבצע שינויים בתנאי השימוש בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. שינויים בתנאי השימוש שהינם בכפוף להוראות הדין יכנסו לתוקף בהתאם להוראות הדין כאמור וללא מתן הודעה מוקדמת. המשך שימוש בפלטפורמה לאחר עריכת השינויים בתנאי השימוש כאמור יעידו על הסכמה וקבלת תנאי השימוש החדשים על ידי המשתמש. אם אינך מסכים לאילו מתנאי השימוש החדשים, עליך להימנע מהמשך שימוש בפלטפורמה.
 10. 12.שיפוי, פיצוי ויישוב סכסוכים
  1. הנך מתחייב בזאת לשפות ולפצות את החברה או מי מטעמה ובכלל כך, מנהליה, עובדיה, נציגיה, בעלי מניותיה, וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה וכל גורם אחר הקשור באספקת שירותי החברה, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק, הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכט עורכי דין, שיגרמו לה בקשר עם הפרת תנאי כלשהו מתנאי השימוש, או ביצוע כל פעולה אחרת בניגוד לדין בקשר עם השימוש בפלטפורמה.
  2. תנאי השימוש יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל ויתפרשו על פי דיניה. סמכות השיפוט הבלעדית הינה  לבתי המשפט בתל אביב, ישראל, לכל התדיינות ו/או מחלוקת הנובעת מהסכם זה.

בכל שאלה ו/או בקשה בקשר עם השימוש בפלטפורמה ותנאי השימוש, תוכל/י לפנות אלינו בכתובת: help@me.app.

דילוג לתוכן